Subscribe:

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 เริ่มรับสมัคร  วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555
 
 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน  11,680 ตามเอกสารอ้างอิง 12,850 บาท
ประเภท  วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ในระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
 
วิชาที่สอบ
1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2552
2. การจัดแบ่งประเภทของอาหารและการควบคุม
3. การควบคุมการนำเข้าอาหารของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ความสามารถ
1. การใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคำนวณเลขคณิตทั่วไป
4. การจัดการข้อมูล
สมรรถนะ
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. ทำงานร่วมกันเป็นทีม
 
 

 

รายละเอียดส่วนราชการและตำแหน่ง(อ้างอิงจากเอกสารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

กรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กอง/สำนัก สำนักด่านอาหารและยา ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน นักวิชาการอาหารและยา

ฝ่าย/กลุ่ม/ส่วน กลุ่มกำกับด่านอาหารและยา ชื่อตำแหน่งสายงาน นักวิชาการอาหารและยา

งาน
 
ระดับ ปฏิบัติการ

ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน ประเภท/ระดับ อำนวยการสูง

(เภสัชกรรม) ตำแหน่งเลขที่ 218

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านตรวจสอบ ควบคุมการนำเข้า ส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภายใต้การกำกับ แนะนำ

ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาในสำนักด่านอาหารและยา เพื่อพัฒนาระบบการทำงานด้านการกำกับดูแลการ

นำเข้า ส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การมีผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาดมีคุณภาพและปลอดภัย


1.ด้านการปฏิบัติการ

     ตรวจสอบ พิจารณาอนุญาตการนำเข้า นำผ่าน ส่งออกซึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพให้

เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
    เฝ้าระวังด้านคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยการเก็บตัวอย่างเพื่อการ

ทดสอบเบื้องต้น ณ ด่านอาหารและยาหรือส่งวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
 
    ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและ

ปราบปรามการลักลอบนำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตลอดจนดำเนินคดีกับผู้กระทำฝ่าฝืน

    ร่วมป้องกันและป้องปรามการนำเข้า นำผ่านหรือส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิด

กฎหมายหรืออาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคโดยการปฏิเสธการนำเข้า การตรวจยึด หรือการบังคับใช้ระบบกักกัน
 
    ตรวจสอบ ติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกส่งกลับจากต่างประเทศ

 
2.ด้านการวางแผน

    มีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติงานประจำปี ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ รวมถึงการลด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


3.ด้านการประสานงาน

 
   ร่วมประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกกลุ่มกำกับด่านอาหารและยาเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดร่วมชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
4.ด้านการบริการ

     ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน
ในเรื่องข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติในการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพเอกสารอ้างอิง:สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น